Habitatges compartits

Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona disposa de dos programes d’habitatges d’inclusió compartits adreçats a persones en situació de sensellarisme, amb capacitat per viure de manera autònoma.

Llars

Llars és un programa de pisos compartits d’estada temporal adreçat a homes i dones majors d’edat, amb un alt grau d’autonomia.
Viure a aquests pisos està pensat com una fase de transició dels centres residencials d’inclusió cap a una vida autònoma. L’objectiu és donar una resposta d’emergència a persones amb dificultats per accedir a un habitatge.
Els participants reben un acompanyament social centrat en la persona i fan copagament del lloguer segons les seves possibilitats econòmiques. També se’ls proporciona ajuda en transport i en alimentació, en aquest cas a través de les targetes de Barcelona Solidària.
Els Habitatges d'Inclusió permeten tenir un elevat grau d’autonomia a les persones que hi viuen i en molts casos recuperar capacitats. Les persones participants són responsables elles mateixes de com organitzar l'activitat a l'habitatge (fer la compra, cuinar, gestionar les tasques domèstiques...), de marcar els seus horaris... A més, viure en un habitatge d’inclusió compartit els permet treballar la convivència i generar nous vincles.
Tot un conjunt de mesures per assegurar que les persones esdevinguin ciutadans de ple dret. 

Hi ha 15 pisos disponibles amb un total de 44 places (a desembre de 2019).
S'han atès 61 persones durant tot l'any.

Insula

El projecte Insula és el resultat d’una aliança entre Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Formació i Treball, Fundació Mambré i Sant Joan de Déu Serveis Socials, per tal de donar resposta a les actuals dificultats de les persones en situació de sense llar en l’accés a l’habitatge.
El projecte té la finalitat de garantir les condicions òptimes per tal que les persones puguin desenvolupar un procés de recuperació personal i familiar, augmentar l’autonomia i facilitar l’accés a Drets.
Insula està adreçat a persones soles i famílies en situació de vulnerabilitat social i exclusió social i té l’objectiu d’afavorir el seu accés a un habitatge compartit en règim de lloguer tot oferint acompanyament social, acompanyament laboral per millorar la seva ocupabilitat i autonomia econòmica i suport econòmic que complementi les rendes disponibles, quan sigui necessari.
Actualment s’estan atenent a 17 persones en 6 llars, entre les que es troben 3 famílies.

Informació relacionada

Web del projecte Insula www.insula.cat

 

Galeria d'imatges

  • Els pisos d'inclusió permeten una vida molt autònoma
  • Poder prendre petites decisions del dia a dia permet una vida digna
  • Els habitatges compartits permeten treballar la convivència
  • Acompanyament social en tot moment
  • Disposar d'un habitatge dóna la possibilitat de planificar el futur
  • Disposar d'un habitatge és tenir futur
  • El Projecte Insula va adreçat també a famílies
  • Disposar d'una habitatge digne és un dret