Es presenta el primer text legal per fer front a l’exclusió residencial molt greu

Dijous 10 d'octubre s'ha realitzat a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona un Seminari per presentar una proposta de text legal de mesures urgents per a fer front a l’exclusió residencial molt greu i de garantia dels drets de les persones que es troben en aquesta situació.

L'objectiu d'aquesta proposta és "afavorir la protecció, la promoció i l’emancipació de les persones en situació d’exclusió residencial molt greu per tal que puguin viure dignament i siguin efectivament cobertes llurs necessitats personals bàsiques i de caràcter social; establir les condicions perquè, mentre no es resol i garanteix definitivament el dret a l’habitatge, puguin exercir de manera real i efectiva i sense entrebancs els drets fonamentals i els drets socials; contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes persones, i posar fi a les situacions de discriminació i violència que pateixen".

El Seminari es va dividir en tres parts: en la primera part representants d'entitats socials van posar el context parlant de sensellarisme, recursos i serveis. El director de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona, en Salvador Maneu, va dirigir la seva intervenció en explicar la necessitat d'assegurar el dret a l'habitatge i el treball digne, va afirmar que "El treball i l'habitatge són dos elements troncals que poden afavorir o dificultar l'assoliment del nostre projecte vital i d'una ciutadania plena", i va afegir que "El dret humà a l’habitatge avui és més vulnerable... L’empitjorament del mercat laboral dificulta les sortides normalitzadores",  a més, va emfatitzar sobre la necessitat de tenir p"ressupostos suficients i estables per abordar una estratègia de sensellarisme"; en Jaume Castro, Responsable de la Comunitat de Sant’Egidio va parlar de la necessitat de tota persona a poder tenir una llar, on recuperar-se de les seves problemàtiques i va emfatitzar en el fet que actualment els problemes de les persones en situació de sense llar s’aborden des de l’emergència, en comptes de fer-se des del dret; també va participar en Ferran Busquets, Director de la Fundació Arrels, va presentar els recursos que requereixen les persones en situació de sense llar i la necessitat de que estiguin adaptats a les diverses necessitats de les persones als que van dirigits. Busquets va recordar que "Una persona que viu al carrer necessita que s’entengui que s’estan vulnerant els seus drets: dret a l’habitatge, la salut, la seguretat… necessita sentir-se ben tractada i accedir a l'habitatge i el dret".

La segona part del Seminari va versar sobre la resposta legal a l’aporofòbia i el sensellarisme. En ella l'Adela Cortina, Catedràtica de Filosofia Moral de la Universitat de València, va aprofundir sobre el terme "aporofobia" i en la vulneració de la dignitat de les persones que es troben en situació de sensellarisme. L'Iñaki Lasagabaster, Catedràtic de dret administratiu de la Universitat del País Basc, va parlar del "Dret administratiu de l'enemic", aquell dret que persegueix per via sancionadora a les persones en situació de sense llar.

 

En la tercera Part es va definir la Proposta d’una llei per fer front a l’exclusió residencial molt greu, que podeu consultar aquí. Elaborada per Antoni Milian i Massana, Catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona i el professor Vicenç Aguado i Cudolà, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de Raquel Prado Pérez i d’Almudena González García, les dues professores associades de dret administratiu d’aquesta Universitat.

Van tancar l'acte la Sonia Fuertes, Comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona i el Dr. Xavier Pons Ràfols, Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.