La Fundació Bosch Aymerich es compromet amb l’atenció a persones grans en situació de sensellarisme